Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Właścicielem sklepu internetowego „SHOEBEDO” (dalej: „Sklep”) , działającego pod adresem witryny internetowej :https://shoebedo.pl  jest Klaudia Kopczyńska-Piekarz, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem przy ul. Zwycięskiej 33/10, 53-033 we Wrocławiu, NIP:6551898129 REGON: 364782963.
 • Sklep prowadzi internetową sprzedaż butów )wykonywanych ręcznie, na zlecenie Zamawiającego), jak również ręcznie wykonywanych toreb oraz biżuterii. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest zasadniczo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co nie wyłącza jednak możliwości wysyłki poza granice kraju indywidualnie uzgodnionej z Właścicielem Sklepu.
 • Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: office@shoebedo.pl, telefonicznie pod numerem: + 48 600 928 490 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na witrynie internetowej Sklepu, której adres wskazano w ust. 1.1 powyżej.
 1. ZAMÓWIENIA:
 • Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie wyłączając weekendów i Świąt.
 • Zamówienia dokonuje się poprzez umieszczenie wybranego towaru w „Koszyku” (dla towarów standardowych) za pośrednictwem opcji „Do Koszyka” lub przez opcję „Skontaktuj się”(dla towarów niestandardowych), której wybór przenosi Klienta do „Formularza Kontaktowego”.
 • Prawidłowe wypełnienie „Formularza Kontaktowego” inicjuje bezpośredni kontakt ze Sklepem, w toku którego ustalane są wszelkie niezbędne elementy zamówienia.
 • Za „towar standardowy” uważa się obuwie oferowane w typowych rozmiarach (bez potrzeby zdjęcia miary ze stopy), przy czym jest to obuwie nieprefabrykowane, wytwarzane dopiero po złożeniu stosownego zamówienia.
 • Pod pojęciem „towaru niestandardowego” należy natomiast rozumieć obuwie wytwarzane na miarę, zgodnie z indywidualnym zamówieniem Zamawiającego.
 • Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep. Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z wyszczególnionymi produktami, formą płatności i dostawy.
 • Do realizacji Zamówienia Sklep przystępuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, o czym informuje Zamawiającego w wiadomości e-mail. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, Sklep ma prawo skontaktować się z Zamawiającym pod podany przez niego adres e-mail.
 • Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od godziny 10:00 – 17:00.
 • Brak wpłaty należności w terminie oznaczonym w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2.6. powyżej powoduje anulowanie Zamówienia i rozwiązanie umowy pomiędzy Sklepem a Zamawiającym.
 • Zamówienia dostarczane są Nabywcy nie później niż w terminie 7 tygodni, od dnia przesłania przez Sklep wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej. 7. Nabywca zostaje poinformowany o wysyłce zamówionego towaru w osobnym e-mailu.
 • Dostarczenie towaru Nabywcy następuje na adres wskazany przez niego w toku składania zamówienia, przy czym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, jeśli Kupujący podał błędny adres dostawy.
 • Ceny podane przez Sklep wyrażone są w PLN. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez informowania o tym Zamawiającego, nie dotyczy to jednak cen zamówień będących w trakcie realizacji. Jeśli cena podana w potwierdzeniu jest różna od ceny widniejącej w Sklepie internetowym Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia.
 • Płatność za dostawę pokrywa Zamawiający. Przy Zamówieniach o wartości minimum 500,00 zł koszty dostawy pokrywa Sklep.
 • W przypadku braku towaru, Zamawiający jest informowany o tym drogą elektroniczną lub telefoniczną i Strony wspólnie ustalają ewentualne przedłużenie terminu jego realizacji lub anulowanie zamówienia.
 • Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zmiany terminu realizacji Zamówienia ze względu na brak towaru, Zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki Sklep dołącza dowód zakupu.
 1. PŁATNOŚCI:
 • Wszelkich płatności za towar Zamówiony w Sklepie należy dokonywać zgodnie z następującymi danymi: „SHOEBEDO” KLAUDIA KOPCZYŃSKA-PIEKARZ, UL. ZWYCIĘSKA 33/10, 53-033 WROCŁAW nr rachunku bankowego: 20 2490 0005 0000 4500 8957 2825 wskazując tytuł przelewu zgodnie z danymi wskazanymi przez Sklep w potwierdzeniu Zamówienia.
 • Zaksięgowanie przez Sklep należności za zamówiony towar stanowi bezwzględny warunek przystąpienia do realizacji Zamówienia.
 1. REKLAMACJE:
 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 • Nabywca może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową pisemnie na adres: „SHOEBEDO” KLAUDIA KOPCZYŃSKA-PIEKARZ, UL. ZWYCIĘSKA 33/10, 53-033 WROCŁAW.
 • W przypadku reklamacji towaru Nabywca wysyła towar na własny koszt na adres wskazany w ust. 4.2 powyżej z dopiskiem „REKLAMACJA”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis wady. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt przesłania wadliwego towaru zostanie Nabywcy zwrócony na wskazane konto bankowe.
 • Do zgłoszenia reklamacyjnego powinien załączony zostać dokument potwierdzający nabycie towaru i opis reklamacji.
 • Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Gdy towar ma wadę, Nabywca może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Nie ma to zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
 • Nabywca może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 • Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Nabywca ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja producenta.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:
 • Zgodnie z zapisem art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 roku, Nr 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Informujemy, że odnośnie tego towaru nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w trybie wymienionej wyżej ustawy.
 • W przypadku, gdy przedmiotem transakcji są oferowane przez Sklep buty, torby lub biżuteria nie będące projektem indywidualnym według wytycznych Nabywcy, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 roku, Nr 827). Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: „SHOEBEDO” KLAUDIA KOPCZYŃSKA-PIEKARZ, UL. ZWYCIĘSKA 33/10, 53-033 WROCŁAW lub pocztą elektroniczną na adres: office@shoebedo.pl).
 • Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Zamawiający otrzymuje zwrot uczynionych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKO COOKIES:
 • Administratorem danych osobowych Zamawiających/Nabywców jest „SHOEBEDO” KLAUDIA KOPCZYŃSKA-PIEKARZ, UL. ZWYCIĘSKA 33/10, 53-033 WROCŁAW.
 • Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie https://shoebedo.pl są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji umowy sprzedaży zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 • Zamawiający/Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.
 • W celu realizacji umowy z Zamawiającym, Sklep zbiera następujące dane: 1) nazwisko i imię, 2) adres zamieszkania, 3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu.
 • Sklep informuje, iż na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Jeśli fakt ten nie jest akceptowany przez użytkowników strony, w dowolnym momencie mogą oni zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z funkcjonalności Sklepu internetowego.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Zamawiającym/Nabywcą w związku z realizacją umów sprzedaży poddane zostają Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.